Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Уписи 2017 Рокови 2017

Рокови 2017

Рокови за пријавување и запишување

прв рок

втор рок

трет рок

Електронско пријавување на кандидатите во IKnow системот

од 6 јули 2017

Пријавување на кандидатите

17. и 18.8.2017

4.9.2017

15.9.2017

Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование(прелиминарна ранг - листа)

23.8.2017

6.9.2017

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

25.8.2017

11.9.2017

Запишување на кандидатите

29. и 30.8.2017

13 и 14.9.2017

18.9.2017

 

НАПОМЕНА:

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме­тувањето на бодовите и се упатува до деканатската управа на факултетот.Решението на управата по приговорот е конечно.Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.


Забелешка:

По реализација на вториот уписен рок, за непополнетите места на факултетот, односно студиските програми, Универзитетот ќе објави број на слободни места за запишување во третиот уписен рок во учебната 2017/2018 година.