Лични алати
Пријави се

Авторско право и сродни права

Предмет: Авторско право и сродни права

Kод: УКИМ01

Број на ЕКТС кредити: 4 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+0+0+2

Наставник: Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска

Содржина на предметната програма:

Предметната програма ги презентира основите авторското и сродните права. Предметната програма опфаќа содржини кои се однесуваат на поимот, настанувањето и развојот на првото од авторското и сродните права, како и различните видови домашни и меѓународни извори на авторското и сродните права. Најголемо внимание ќе се посвети на изучување на субјективното авторско право и на различните видови сродни права, нивната прометливост и начин на нивна заштита.

Литература:

  1. Дабовиќ-Анастасовска, Ј. и Пепељугоски В., Право на интелектуална сопственост, Академик, Скопје, 2012 (ПИС 2012);
  2. Закон за авторското право и сродните права (Службен весник на РМ, бр. 115/10, 140/10, 51/11 и 147/13) (ЗАСП);
  3. Закон за облигационите односи (Службен весник на РМ, бр. 18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03, 84/08, 81/09, 161/09, 23/13 и 123/13) (ЗОО).