Лични алати
Пријави се

Вовед во фотоника

Предмет: Вовед во фотоника

Код: ФЕИТ08003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Маргарита Гиновска

Содржина на предметната програма: Природа на светлината и оптички својства на материјалите. Интеракција на светлината со материјата модификација на оптичките својства под надворешни влијанија, на микро и нано ниво. Примена на ЕМ зрачење за фотонски апликации: спектрометри, интерферометри, дисплеј системи (LCD), ласерска техника, фибер ласери, сончеви ќелии. Органска фотоника  (OLED, динамичка полимерна холографија). Нелинеарни електро-оптички материјали и уреди. Нанофотоника (фотонски кристали, микропразнини, полимерни опали, нанофотоволтаици, оптички метаматеријали, фотонски еластомери). Оптички стапици  - мерење на нанометарско ниво.  Перспективи во развојот и апликацијата на нанофотониката.

Литература:

  1. Thomas P. Pearsall, “Photonics Essentials”, McGraw-Hill Professional Pub, 2009
  2. Bahaa E. A. Saleh and Malvin Carl, “Fundamentals of Photonics”, (Wiley Series in Pure and Applied Optics) Teich, 2007
  3. Sergey V. Gaponenko , “Introduction to Nanophotonics”, University Press, Cambridge, 2010