Лични алати
Пријави се

16-Микро и нанотехнологии (16-МНТ)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 16- Микро и нанотехнологии (16-МНТ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа микро и нанотехнологии

Целта на студиската програма Микро и нанотехнологии е да обезбеди квалитено мултидисциплинарно образование во примената на микро и нанотехнологиите за сензори и системи на макрометарско ниво.

Студиите би им овозможиле на студентите и понатамошни сопствено неформално образование од областа на микро и нанотехнологии (курсеви, обуки,...), но и продолжување на своето формално образование на трет циклус на студии, докторски студии.

Магистрите по микро и нанотехнологии ќе бидат оспособени за работа во сите сфери на едно модерно информатичко општество: електронската, автомобилската и авионската индустрија, информатичките и телекомуникациските компании, медицината, фармацијата, индустријата за паметен текстил (smart textile) и сл.

Магистрите по микро и нанотехнологии особено можат да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на универзитетите, научните институти, истражувачките центри и др.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ08016

Наноматеријали и наноструктури

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ05011

Од микроелектроника до наноелектроника

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 1

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 2

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 3

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ05012

Основи на микрофабрикација и нанотехнологии

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08017

Нанометрологија и стандардизација

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ01008

Микро и нано сензори

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ01013

Проектирање на микро и нано системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00023

Симулација на полупроводнички елементи и процеси

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08008

Карактеризација на микро и наноелементи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ05020

Проектирање системи со аналогни и комбинирани сигнали

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00010

Интерфејси за комуникација и тестирање

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07011

Техники за дизајн на наменски компјутерски системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ05003

Бионанотехнологија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08003

Вовед во фотоника

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10011

Наномрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00017

Наноинжинеринг на површини за повеќекратни намени

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08010

Математичките методи за микро и нанотехнологии

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10016

Оптички комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00033

Компјутерски потпомогнат дизајн на интегрирани кола

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00034

Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ16

Истражувачки проект од областа на микро и нанотехнологиите

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900