Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Стопанство Огласи и јавни повици Оглас за набавка на Систем за складирање на енергија за потребите на проектот “PV-ESTIA”

Оглас за набавка на Систем за складирање на енергија за потребите на проектот “PV-ESTIA”

Рок за аплицирање до 8.6.2018 година

MK_flag.png UK_flag.png

 

Оглас за набавка на Систем за складирање на енергија за потребите  на проектот “PV-ESTIA – Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтаици“  во рамки на програмата “TNCP Balkan – Mediterranean 2014 – 2020” за потребите на Факултетот за електротехника и информациски технологии при УКИМ Скопје. Огласот е отворен до 08.06.2018.

 

Референтен број: BMP1/2.2/2338/2017-12

Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје објавува:

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА

СИСТЕМ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА

за потребите на проектот “PV-ESTIA – Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтаици“

 

Предметот на набавката:

Набавка на Систем за складирање на енергија

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на веб страната на Факултетот и може да ја превземете од тука . Истата содржи:

A. Инструкции за понудувачите

B. Драфт договор со посебни услови и анекси:

  1. Општи услови на договорот за јавна набавка
  2. Посебни услови
  3. Анекс i: основни услови
  4. Анекс ii+iii: техничка спецификација + техничка понуда ( според потребите на проектот)
  5. Анекс iv: финансиска понуда
  6. формулари

C. Други информации:

  1. Извештај за усогласеност на документи
  2. Извештај од евалуација на понудите

D. Образец на понуда, изјава за лична состојба, изјава за независна понуда и изјава за сериозност на понудата

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на Европската комисија или the Practical Guide and its annexes (PRAG), на следниот линк: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите на адресата и според барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

 

Скопје, 23.05.2018