Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Библиотека Набавени книги

Набавени книги

Набавени книги на ФЕИТ во 2017 година


Јануари

 

 1. Enciklopedijski leksikon: Mozaik znanja, T.21. FIZIKA,  /
 2. Fizika, 5. deo. Teorija relativnosti, atomska i nuklearna fizika / Đurić, Branko; Živojin Ćulum
 3. Електроника / Ристов, Милчо
 4. Придонес кон методите за пресметка на преносни можности на ЕЕС со уважување на тековите на реактивна моќност / Ангелов, Јорданчо (докторска дисертација)
 5. Менаџирање на бизнис процеси во градежни компании / Јованоска-Петровска, Славица (магистерски труд)
 6. Импликација на воведување на стандардите за животна средина и заштита при работа на стопанските субјекти / Попоска, Ангелина (магистерски труд)
 7. Влијание на информатичката технологија врз проектниот менаџмент / Рашковска, Магдалена (магистерски труд)
 8. Економска анализа на инвестиции во мерки за енергетска ефикасност на стопански и индустриски објекти / Калач, Ирис (магистерски труд)

 

Февруари


 1. Синтеза на фази логички автопилот за автономно летало - хеликоптер / Матиќ, Ива (магистерски труд)
 2. Хевристички метод за интегрирана регулација на напоните и реактивните моќности во слабо автоматизирани дистрибутивни мрежи со присуство на дисперзирано производство на електрична енергија / Ташовска, Марија (магистерски труд)
 3. Статистичко моделирање со вејвлети / Станоевска-Ангелова, Билјана (магистерски труд)
 4. Анализа на влијанието на проектниот менаџмент во извршувањет на основните бизнис функции во современите компании / Божиновска, Билјана (магистерски труд)
 5. Имплементација на ЕРП во мало претпријатие со цел управување со човечки ресурси / Јосимовска, Ивана (магистерски труд)
 6. Влијание на животната средина како критериум во планирање и водење на проекти за изградба на високонапонски далекуводи / Петреска, Биљана (магистерски труд)
 7. Анализа и дизајн на VDSL пристапни мрежи / Младеновски, Бојан (магистерски труд)
 8. Примена на мешано-целобројно програмирање за ангажирање на агрегати во ЕЕС со уважување на преносната мрежа / Фејзулов, Мусах (магистерски труд)
 9. Проектирање на вградлив систем за тродимензионален печатар / Јовановски, Никола (магистерски труд)
 10. Бариери и придружни ризици при инвестиции во обновливи извори на енергија / Ахмети Јањиќ, Сузана (магистерски труд)
 11. Енергетски потенцијал од земјоделски култури и биолошки отпад и современи технологии за производство на енергија / Нестор, Ромео (магистерски труд)
 12. Квалитет на сервисите во интернет со користење на OPENFLOW / Данчев, Влатко
 13. Критична важност од ефективна тимска работа и проектен менаџмент во малите и средни претпријатија / Рамова, Викторија

 

Март

 

 1. Решавање на диференцијални, диференцни и интегрално-диференцијални равенки со помош на интегрални трансформации / Трајковиќ, Томислав (магистерски труд)
 2. Анализа на можностите за примена на интелигентни броила како предуслов за реализација на интелигентните електроенергетски мрежи / Дема, Мерита (магистерски труд)
 3. Развој на методологија за избор на енергетски ефикасни дистрибутивни трансформатори / Арсова, Јасмина (магистерски труд)
 4. Линеарна регресија и корелација и нивна примена / Петковска-Кузмановска, М. (магистерски труд)
 5. Анализа на алгоритмите на рутирање и протоколи на сигнализација за поддршка на квалитетот на сервисот / Велевски, Бојан (магистерски труд)
 6. Методологии за менаџирање на Обемот на работите во проектите / Донева, Сања (магистерски труд)
 7. Лидери во информатичко-комуникациската технологија-родови разлики во менаџирањето конфликти во проекти / Глигорова, Лидија И. (магистерски труд)
 8. Методологија на процесот на препознавање на претходни знаења и вештини стекнати во неформалното и информалното образование / Спасевска, Христина; Стојановска-Георгиева, Лихнида

 

Април


 1. Терминологија од областа на градежништвото / Нешкоски, Благоја

 

 

Мај


 1. Основна електрична мерења / Јовановић, Владислав Ђ.
 2. Elementi vektorske analize diferencijalne geometrije i teorije polja, -3. izd / Mihailović, Dobrivoje
 3. Elementi matematičke analize : za prvi stepen nastave na elektrotehničkom fakultetu /  Mihailović, D.
 4. Уметност на електрониката / Хоровиц, Пол; Хил, Винфилд
 5. Веројатност и случајни процеси / Гримет, Џофри Р. ; Стирзакер, Дејвид Р.
 6. Процесирање на дискретни сигнали / Опенхаим, Ален В. ; Шафер, Роналд В.
 7. Теорија на линеарно и целобројно програмирање / Шрајвер, Александар
 8. Производно инженерство и технологија на производство / Калпакјиан, Серопе ; Шмид, Стивен Р.

 

Јуни

/

 

Јули

 1. Менаџмент на квалитет на софтверски проекти / Тодороска, Николина (магистерски труд)
 2. Влијанието на спојувањето на операторите ОНЕ и ВИП врз конкуренциската структура и регулација на пазарот за електронските комуникации во Република Македонија / Болиновска, Мирјана (магистерски труд)
 3. Фузија на податоци од инерцијални сензори и системи за глобално позиционирање базирани на проширен Калманов филтер применети на мобилна платформа / Петков, Никола (магистерски труд)
 4. Анализа на техничките можности за приклучување на малите електрани на дистрибутивната мрежа / Стојановски, Игор (магистерски труд)
 5. Анализа на придобивките од имплементација на стандард за менаџмент на квалитет - ИСО 9001 / Бешлиева-Ивановска, Јасмина (магистерски труд)
 6. Модел на пазар на електрична енергија во Република Македонија и перспективи за развој според европскиот модел / Васиќ, Бранка (магистерски труд)
 7. Методи и техники на интернет маркетинг и влијанието врз ефикасноста на бизнисите / Јакимовска, Александра (магистерски труд)
 8. Развојот на регулаторната рамка во областа на електронските комуникации во Република Македонија и нејзиното влијание врз развојот на конкуренцијата и заштитата на правата на корисниците на електронските комуникациски услуги / Денковска, Лилјана (магистерски труд)
 9. Тимови за справување со компјутерски инциденти / Јосифовски, Надица (магистерски труд)

10.  Методологија за одредување на фактори за успешност на техничките проекти / Жарова, Катерина (магистерски труд)

11.  Роаминг регулатива во Европска Унија, нејзина имплементација и придобивки за крајните корисници / Петровиќ, Васка (магистерски труд)

12.  Анализа на можностите за проектно мониторирање и управување на бизнис процесите со користење на Microsoft Sharepoint технологии / Томовски, Томе (магистерски труд)

13.  Споредба помеѓу агилните  и традиционалните методологии за развој на софтвер / Ѓиновска, Сања (магистерски труд)

14.  Правична распределба на ресурси во безжично напојувани телекомуникациски системи / Чингоска, Христина (магистерски труд)

15.  Анализа на процесот на развој и имплементација на проектен менаџмент како развојна стартегија на мал бизнис / Петровски, Мартин (магистерски труд)

16.  Дизајн на софтверско решение за транскодирање на дигитални видео сиганли / Даниловски, Петар (магистерски труд)

17.  Систем за проценка на состојбата на пациенти базиран на фази логика / Темелковски, Бобан (магистерски труд)

18.  Споредба на лидерските и менаџерските вештини кај врвните менаџери во Македонија и нивното влијание врз креативноста и одржливоста на деловниот развој / Дренковски, Сашо (магистерски труд)

19.  Анализа на ризикот при воспоставување и водење на мал бизнис / Дренковска, Анета (магистерски труд)

20.  Улогата на регулаторот во заштита и унапредување на правата на крајните корисници на електронски комуникациски услуги во Република Македонија / Пауновска, Дафина (магистерски труд)

21.  Проектен менаџмент во градежништво / Омерагиќ, Јасна (магистерски труд)

22.  Анализа и организација на големи софтверски проекти со вмрежување на системи и луѓе - предизвици и препораки / Манчева Зајковска, Елена (магистерски труд)

23.  Анализа на перформанси на хетерогени мрежи за иден мрежен дизајн на петтата генерација на мобилни мрежи / Ичков, Александар (магистерски труд)

24.  Симулација и анализа на протоколи од мас ниво за безжични сензорски мрежи / Тасламическа Јордевска, Н. (магистерски труд)

25.  Дизајн на геолокациска база на податоци за слободен спектар во телевизискиот опсег во Република Македонија / Јовановска Балески, Билјана (магистерски труд)

26.  Организација и бизнис модели во телекомуникации - системи за мотивација на продажни канали / Дамјановски, Петар  (магистерски труд)

27.  Анализа на клеточна покриеност и интерференција во LTE / Илоски, Стефчо (магистерски труд)

28.  Влијание на мрежните ефекти врз вкупните трошоци за промена на оператор на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија / Настеска, Славица (докторска дисертација)

 

Август

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслови добиени во рамките на проектот на Владата на РМ

Наслови добиени во рамките  на проектот на Владата на Република Македонија "Превод на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија"

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2016 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2015 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2014 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2013 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2012 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2011 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2010 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2009 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2008 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2007 година

createpdf.jpg